Tunneälyä esimiehille

LeadEmo-hankkeen tavoitteena oli edistää liiketoiminnan tuloksellisuutta ja työelämän laatua kehittämällä menetelmä esimiesten tunne- ja johtamisosaamisen sekä vuorovaikutustaitojen parantamiseksi. Hankkeessa tutkittiin esimiesten toimintaa aidossa johtamistilanteessa käyttäen muun muassa videoanalyysiä sekä edistyneitä neuro-psykofysiologisia mittauksia. Keskeisenä osana olivat myös erilaiset tunne-, vuorovaikutus- ja johtamisosaamisen testit ja kartoitukset. Hankkeessa myös arvioitiin kehitetyn oppimisympäristön toimivuutta ja kartoitettiin osallistujien oppimiskokemuksia osallistujille suunnatulla kyselyllä ja haastatteluilla.

Esimiehet kävivät kehittymiskeskustelun valitsemansa alaisen kanssa, tilanne videoitiin ja molemmilta keskustelijoilta mitattiin psykofysiologista aktiviteettia. Näistä koostettiin palautevideo, jonka tulkitsemiseen oli tehtäviä oppimisympäristössä. Muita tehtäviä olivat muun muassa omien kartoitustulosten (mm. persoonallisuustesti, johtamis- ja tunneosaamisen 360- kartoitukset, psykologisen ja sosiaalisen pääoman kartoitukset) tulkinta ja niiden pohjalta kehitystavoitteiden luominen. Näiden lisäksi oppimisympäristössä oli myös lukuisia erilaisia kehittymistehtäviä, joissa muun muassa kannustettiin positiiviseen ajatteluun, ohjattiin kiinnittämään huomiota omaan vuorovaikutustyyliin ja lisäämään tietoisuutta omista tunteistaan. Kuuden viikon käyttöjakson aikana esimiehet tutustuivat aineistoihinsa ja tekivät tehtäviä oppimisympäristössä, jonka pohjana oli WSOYPro:n Opit-ympäristö.

Keskeisiä löydöksiä aineistosta oli muun muassa havaittu yhteys esimiehen 360-arvioidun tunneosaamisen ja hänen yksikkönsä (henkilöstöosastojen arvioiman) työilmapiirin välillä, tunneosaavampien esimiesten yksiköissä oli parempi ilmapiiri. Keskusteluissa kerätystä aineistosta havaittiin, että aivosähkökäyrästä etuotsalohkojen asymmetriana analysoitua lähentymismotivaatiota herätti enemmän sekä persoonallisuudeltaan introvertti että tunneosaamisen itsearvion mukaan huonot sosiaaliset taidot omaava keskustelukumppani. Tunnetaidot olivat lisäksi myönteisessä yhteydessä runsaampaan ja syvempään rentoutumiseen kolmen vuorokauden Firstbeat-hyvinvointikartoituksen aikana.

Puolet hankkeen osallistujista teki oppimisympäristön harjoitustehtäviä. Osallistujat tekivät eniten pieniä, vähän aikaa vieviä yksilötehtäviä, mutta kokivat myös työyhteisön kanssa yhdessä tehtävät harjoitukset mielekkäiksi. Erityisesti osallistujat pitivät ryhmätehtävistä, joissa jaettiin hyviä kuulumisia ja tähtihetkiä työyhteisön kesken. Näiden koettiin ruokkivan työyhteisön myönteisyyttä ja luovan positiivista ilmapiiriä työpaikalle. Yksilötehtävistä erityisesti mindfulness- harjoitukset koettiin mielekkäiksi. Myös 360-kartoituksiin liittyvät tehtävät koettiin hyödyllisiksi. Osallistujat kokivat, että heidän oppimistaan tuki erityisesti mahdollisuus muokata harjoitteluaikataulua ja tehtäviä itselle sopiviksi. Myös ohjaajien antamaan palautteeseen oltiin tyytyväisiä. Oppimistehtävien tekemistä oli haitannut eniten ajanpuute; tehtävien tekoon ei välttämättä kiireisten työpäivien aikana löytynyt aikaa niin paljon kuin olisi toivottu. Osallistujat kokivat kuitenkin kehittyneensä ja saaneensa uusia näkökulmia oppimisjaksolta. He kokivat kehittyneensä muun muassa tunteiden havainnoimisessa ja huomioimisessa sekä työyhteisön ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Verkko-oppimisjaksolta koottujen oppimisympäristön käyttökokemusten pohjalta esitellään suunnitelma oppimisympäristön seuraavasta versiosta. Oppimisympäristö toteutetaan mobiilioptimoituna verkkosovelluksena. Mobiilioptimoitu oppimisympäristö on käytettävissä erityyppisillä mobiililaitteilla ja tietokoneilla; se skaalautuu laitteen mukaisesti ja sisältää saman rakenteen käyttöympäristöstä riippumatta. Uudessa versiossa panostetaan muun muassa sisällön selkokielisyyteen, oppimateriaalien ja tehtäväkokonaisuuksien järjestelyn selkeyteen sekä alustan tekniseen toimivuuteen.
Loppuraportti Niklas Ravaja, Mikko Salminen, Mikael Saarinen, Marja-Liisa Manka, Laura Bordi, Marjut Manka, Kirsi Heikkilä-Tammi: LeadEmo Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi, Aalto-yliopisto & Tampereen yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *